Österskärs Vägförening

Latest update: 1/26/2022
General
Österskärs Vägförening Create contactcard (vcf-file) for Österskärs Vägförening
Address Box 30, 18421, Åkerbserga
Telefon till föreningen 540 63080
Work
Mobile
Email info@osterskarsvagforening.se
Homepage www.osterskarsvagforening.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Vägförening
Summary Järnvägen drogs till Åkersberga 1901 och vidare till Österskär 1906. Ägaren till Tunagård började planera för Österskärs bebyggande. Genom Aktiebolaget Åkersberga -Trälhavet försåldes tomter på södra udden, Tunanäs eller Biskopsudden, som området till en början kallades. Efter en namnpristävling kom hela udden att kallas Österskär. Det första området med 33 tomter planerades och bebyggdes helt i tidens anda. Tomterna var stora och oregelbundna och med mycket vackert läge. Vägarna slingrade sig fram mellan bergknallarna. Förebilden var helt klart den samma, som för exempelvis Djursholm.
Tomtavstyckningen fick ny fart från 1909 då 250 tomter planerades för bebyggelse.
1909 bildades Villaägareföreningen. Ägaren till Tuna gård, som styckade av tomterna behöll mark för vägar och vissa öppna platser som senare skänktes till Villaägareföreningen. Därför kom vägarna och allmänningarna i föreningens ägo.
År 1926 överfördes alla vägar och vägmark till Österskärs Villaägareförening och det blev då den föreningens ansvar att mot avgift sköta vägarna. 1929 började diskussioner föras med Vägstyrelsen, som skötte vägen ner till ångbåtsbryggan, om vems ansvar det var att sköta vägarna inom Österskär.
Eftersom den alltmer ökande bebyggelsen ställde krav på ordnad väghållning, så ledde diskussionerna fram till att länsstyrelsen den 20 januari 1943 beslutade om Åkersberga-Österskärs Vägförenings tillkomst. Den 6 oktober förordnade länsstyrelsen vilka vägar, som skulle ingå i Vägföreningens ansvar.
Två förrättningar enl. Lagen om enskilda vägar har skett, 1969, 1985 samt 2002.
I samband med att Lagen om enskilda vägar upphörde, och ersattes av Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), omvandlades alla vägföreningar till att bli gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening. I anledning härav genomfördes en lantmäteriförrättning 1998, där omfattningen av den gemensamhetsanläggning (Tuna ga:4), som Österskärs Vägförenings ansvarar för, fastställdes.
Vår förening heter sedan 1989 Österskärs Vägförening. Sedan 1998 är föreningen en samfällighetsförening med uppgift att förvalta Tuna ga:4.Vägföreningen förvaltar 29km väg samt grönområden m m.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen - kontakta Kultur och fritidsförvaltningen.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26