Aktivitetsbidrag (2023)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport, Revisionsberättelse, Stadgar, Konstituerandeprotokoll

Bidragsberättigad förening

• Ska ha verksamhet i Österåkers kommun.
• Ska ha antagit stadgar, en demokratiskt vald styrelse (minst 3 pers) samt en revisor.
• Ska ha en verksamhet som gynnar boende i Österåker.
• Ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns.
• Ska själv bedriva och ansvara för den verksamhet föreningen söker stöd för.
• Ska ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder 7-25 år boende i Österåkers kommun (gäller ej verksamhet för personer med funktionshinder).
• Ska ha en medlemsförteckning över antal medlemmar indelad i åldersgrupperna 7-12 år, 13-20 år och 21-25 år.

Ålder, fördelningsprinciper och ersättningsnivå
Den bidragsberättigade medlemmen ska ha fyllt 7 år men inte fyllt 26 år under det verksamhetsår som ansökan avser. LOK-stödet baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit enligt bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsnivå för redovisade deltagartillfällen som årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Bidragsberättigad gruppaktivitet

• En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 7-25 år.
plus en ledare (bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare).
• Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
• Ledaren ska fylla 13 år under verksamhetsåret.
• Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
• Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag.
• Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten.
Undantag kan göras för aktiviteter i rekryteringssyfte.
• Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten.
• Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska ha informerats om att den deltar i en bidragsberättigad aktivitet.

Ansökan
Ansökan sker digitalt via kommunens hemsida.

Sista ansökningsdatum
Ansökan inklusive bilagor ska vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 25 februari (aktiviteter hösten året innan) respektive 25 augusti (aktiviteter innevarande år).

Utbetalning
Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod och kontroll och betalas ut till föreningens plus- eller bankgirokonto. Utbetalning görs senast den 15 maj. Föreningarna kan inte få ut bidraget i förskott.

Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet
Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd. Även bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren. Kontroll och uppföljning av det redovisade aktivitetsbidraget sker årligen för ett slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings- och dialogmöte där personal från kultur- och fritidsförvaltningen närvarar. Även stickprovskontroller kan förekomma.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 feb. och 25 aug.).